Pravo na pristup informacijama

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Baranjska čistoća d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi: Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Korisnik prava na…

Read article