‘Okolišni poticaj’ za sve baranjske vrtiće i školeKako bi pridonijela smanjenju količine miješanog komunalnog otpada izdvajanjem papira, plastike, metala i stakla te ostvarila primjer dobre prakse, Baranjska čistoća u sklopu daljnjeg razvijanja nadogradnje vlastitog sustava odvojenog prikupljanja otpada i nastavka projekta ‘Okolišni poticaj’ i ove godine planira suradnju sa svim baranjskim vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Svi zainteresirani pozivaju se na uključenje u projekt ‘Okolišni poticaj za vrtiće i škole’ kojim se Baranjska čistoća obvezuje osigurati spremnike za prihvat navedenog otpada, a za prikupljene količine istog u obračunskom razdoblju osigurana je odgovarajuća naknada prema ustanovi partneru. Kao dodatni doprinos suradnji i s ciljem motivacije i edukacije djece i mladih o pozitivnim učincima sakupljanja i recikliranja, Baranjska čistoća otvorena je za zajedničke radionice i natjecanja u prikupljanju otpada kao dio projekta.

Za više informacija i dogovor obratite nam se telefonski na broj 031/700-810, putem elektroničke pošte na domagoj@baranjskacistoca.hr ili osobnim dolaskom na adresu Ulica Republike 11, Beli Manastir.Zašto odvojeno sakupljati papir, plastiku, staklo i metal?

–           Čuvamo prirodu i prirodne resurse

–           Ne zagađujemo vodu

–           Štedimo energiju

–           Smanjujemo količinu otpada na odlagalištima

Za proizvodnju jedne tone papira potrebna su 4 stabla, 200 000 litara vode i 4600 kWh energije, dok je za proizvodnju jedne tone recikliranog papira potrebno 160 litara vode, 2400 kWH energije i niti jedno stablo. Svaki kilogram recikliranog papira znači 4 kilograma manje stakleničkih plinova u atmosferi, a poznata je činjenica da jedna tona prikupljenog papira spašava čak 20 stabala. Jednako tako, i metal se može više puta reciklirati te se na taj način uštedi 5 tona boksita i utroši 20 puta manje energije.

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Pri odlaganju starog papira, plastike, stakla i metala u za njih predviđene spremnike važno je znati da se u iste spremnike ne ubacuju druge neodgovarajuće vrste otpada.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i nadamo što većem odazivu!


Okolišni poticaj

Od rujna 2019. godine Baranjska čistoća omogućila je svim svojim evidentiranim korisnicima novu pogodnost koja je osmišljena kao poticaj za pravilno postupanje s otpadom i korak prema još uspješnijem zbrinjavanju razvrstanog otpada. Zahvaljujući otvaranju i upravljanju reciklažnih dvorišta u Belom Manastiru, Dardi i Kneževim Vinogradima, te prisutnošću u svim baranjskim mjestima putem mobilnog reciklažnog dvorišta, Baranjska čistoća stvorila je preduvjete za realizaciju projekta ”Okolišni poticaj” koji koristi i vlastito razvijen softver s bazom podataka (SQL).

Svi korisnici iz baze Baranjske čistoće mogu ostvariti poticajnu naknadu za odlaganje papira, kartona, plastike, stakla i metala na navedenim reciklažnim dvorištima kao i mobilnom reciklažnom dvorištu u vrijeme njegova boravka na unaprijed najavljenoj lokaciji. Za papir i karton je riječ je o iznosu od 0,2 kune, metal 0,3 kune, staklo 0,2 kune te tvrdu plastiku od 1 kune po kilogramu prikupljenog otpada koji će automatski biti prenesen na karticu korisnika te uračunat kao umanjenje obveznog plaćanja.


Nagradni cassa sconto

Baranjska čistoća d.o.o. sve korisnike koji redovito podmiruju svoje obveze plaćanja računa za izvršenu uslugu gospodarenja otpadom nagrađuje za dvanaest na vrijeme plaćenih računa u prethodnoj godini i odobrava financijski popust. Model Nagradni cassa sconto razvijen je kao zahvala korisnicima i znak uvažavanja poslovnim partnerima u duhu poslovnih običaja te Zakona o obveznim odnosima. Korisnici koji su uključeni u ovaj model kojim se umanjuje jedan račun za uslugu gospodarenja otpadom ne moraju poduzimati nikakve samostalne korake jer ova potvrda partnerskih odnosa provodi se automatski.


Model Derivacija duga

Model Derivacija duga omogućuje reprogram dugovanja i to u modelu derivacije, odnosno diferencijalnog pomicanja otplate. Radi se poticajnom sustavu otplate dospjelog duga koji uključuje i otpis ostatka duga do čak 50%. Uvjet koji zainteresirani za provedbu ovog modela moraju ispuniti je podnošenje zahtjeva nakon kojeg se sklapa ugovor s Baranjskom čistoćom o otplati duga, a način realizacije je da se na nove račune ostatak duga razbije na veliki broj manjih iznosa. O urednosti plaćanja novih redovnih računa koji se uvećavaju za ugovorene male mjesečne iznose ovisi postizanje otpisa dijela duga. Zahtjev se može podnijeti u uredima Baranjske čistoće na lokaciji Ulica Republike 11 u Belom Manastiru radnim danom između 7 i 15 sati.