Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Baranjska čistoća d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir i to usmeno ili u pisanom obliku na predviđenom obrascu:

-Putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Baranjska čistoća d.o.o., Republike 11, 31 300 Beli Manastir
-Putem telefaksa na broj: 031 700 810
-Putem elektroničke pošte na adresu službenika za informiranje: ruzica@baranjskacistoca.hr
-Osobno kod službenika za informiranje radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
-Obrazac se može dobiti i kod službenika za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
-Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
-Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
-Ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

•Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

•Baranjska čistoća d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) objavljenim u Narodnim novinama broj 12/14.

Službenikom za informiranje u Baranjska čistoća d.o.o. određena je Ružica Bartolić, voditeljica kadrovskih i pravnih poslova.

godisnje_izvjesce

godisnje_izvjesce

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Kriteriji za određivanje visine naknade

Popis zakona i ostalih propisa

Za pregled dokumenata potrebno je da koristite Adobe Acrobat PDF Reader