Zapisnik o pregledu,ocjeni i odabiru ponuda BN 3-2015.