Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda BN 4-2015