Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu